UPS më të besueshëm nga Powertronix Italia

UPS – Uninterruptible Power Supply

Furnizim i sigurte me energji, – vecanerisht nesea me te ndryshmetjendhimin apo biznesin ne pergjithesi rrjeti kryesor gjeneron probleme duke rrezikuar humbjen ne menyre te parikthyeshme te informacionit apo demtime ne proceset e prodhimit te cilat rendojne ne kohen dhe buxhetin e aktiviteteve te ndryshme.

Duke nderthurur pervojen ne furnizimet me energji per rastet kritike, me teknollogjine e vecante On Line –Double Conversion ne cdo UPS, firma jone mundeson mbrojtje te sigurte te paisjeve nga problemet e ndryshme qe gjeneron rrjeti kryesor elektrik.

Sistemet UPS deri me sot, jane instaluar me sukses ne fusha te ndryshme si: Sherbimet Financiare, Telekomunikacioni, Media, Ushtria Etj. UPS-et ne fjale, mbulojne fuqite nga 600VA deri ne 500kVA, duke u pershtatur rast pas rasti me kushtet teknike-specifike te parashtruara nga klientet tane.

UPS tane jane dizenjuar dhe prodhuar sipas standarteve nderkombetare dhe Europiane si vijon: IEC, EN, VDE, BS, etj, dhe permbushin kerkesat e prodhuesve serioze te pajisjeve te ndjeshme elektronike.